Algemene Voorwaarden Thuis in Clientondersteuning – versie 2/2021

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de termen in de onderstaande betekening gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven

 1. Thuis in Clientondersteuning: Thuis in Clientondersteuning, gevestigd te Kampen onder KvK nr. 65076338.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Thuis in Clientondersteuning.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening
 4. Partijen: Thuis in Clientondersteuning en de wederpartij.
 5. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 6. BCMB: de beroepsvereniging voor cliëntondersteuners. Thuis in Clientondersteuning is lid van deze beroepsvereniging.
 7. BMZM: de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars. Thuis in Clientondersteuning is lid van deze beroepsvereniging.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Thuis in Clientondersteuning en een opdrachtgever waarop Thuis in Clientondersteuning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Thuis in Clientondersteuning, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Thuis in Clientondersteuning en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Thuis in Clientondersteuning gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Thuis in Clientondersteuning is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Voor particuliere opdrachtgevers worden de prijzen inclusief BTW genoemd.
 4. Het aantal uur dat in de offerte genoemd staat, is een schatting van de benodigde tijd. In de factuur worden de werkelijk besteedde uren in rekening gebracht.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Thuis in Clientondersteuning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Thuis in Clientondersteuning anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Thuis in Clientondersteuning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De samenwerking tussen Thuis in Clientondersteuning en opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht zoals genoemd in art. 7:400 BW. Thuis in Clientondersteuning heeft een inspanningsverplichting.
 2. Thuis in Clientondersteuning en opdrachtgever hebben niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
 3. De overeenkomst geldt voor bepaalde tijd als partijen dit schriftelijk overeenkomen of uit de opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd duurt. In alle overige gevallen geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 4. Thuis in Clientondersteuning zal de opdracht uitvoeren volgens de maatstaven en handelswijzen zoals die binnen de beroepsgroep van cliëntondersteuners gebruikelijk zijn.
 5. Thuis in Clientondersteuning mag werkzaamheden (gedeeltelijk) door andere personen of organisaties laten uitvoeren.
 6. Als Thuis in Clientondersteuning werk uitvoert op een locatie die door opdrachtgever is aangewezen, zorgt opdrachtgever kosteloos voor de gewenste voorzieningen en geschikte werkplek.
 7. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Thuis in Clientondersteuning het werk voor een volgende fase opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van eerdere fases heeft goedgekeurd en betaald.
 8. Opdrachtgever geeft alle benodigde gegevens op tijd aan Thuis in Clientondersteuning. Als de gegevens te laat worden gegeven heeft Thuis in Clientondersteuning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 9. Indien opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Thuis in Clientondersteuning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van opdrachtgever.
 10. De uitvoeringstermijn begint als opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Thuis in Clientondersteuning heeft gegeven.
 11. Thuis in Clientondersteuning is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is omdat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd en Thuis in Clientondersteuning van deze gegevens is uitgegaan.
 12. Uitvoeringstermijnen en leveringstijden zijn nooit definitieve (fatale) termijnen. Thuis in Clientondersteuning overlegt met opdrachtgever wat het vervolg zal zijn als termijnen uitlopen.

Artikel 5 – Wijziging overeenkomst

 1. Wijzigen of uitbreiden van de opdracht is alleen mogelijk in overleg met beide partijen.
 2. Wijziging of uitbreiding wordt door beide partijen schriftelijk bevestigd.
 3. Thuis in Clientondersteuning zal Opdrachtgever informeren over de gevolgen van de wijziging zoals uitvoeringstermijn en prijs.

Artikel 6 – Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Thuis in Clientondersteuning, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
 5. Indien Thuis in Clientondersteuning met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Thuis in Clientondersteuning niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Thuis in Clientondersteuning is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Thuis in Clientondersteuning kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag Thuis in Clientondersteuning het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Thuis in Clientondersteuning, dat in redelijkheid niet van Thuis in Clientondersteuning mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 8. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 9. Thuis in Clientondersteuning zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Thuis in Clientondersteuning zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 10. Indien opdrachtgever de door Thuis in Clientondersteuning kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Thuis in Clientondersteuning genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en opzegging

 1. Thuis in Clientondersteuning mag haar verplichtingen opschorten indien:
  • opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of te laat nakomt;
  • Thuis in Clientondersteuning na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden te weten komt waardoor bij Thuis in Clientondersteuning twijfel ontstaat of opdrachtgever zijn verplichtingen na zal komen;
  • opdrachtgever zekerheid moet geven dat hij aan zijn verplichtingen zal voldoen maar dit niet doet;
  • er vertraging of omstandigheden bij opdrachtgever plaats vinden waardoor
  • Thuis in Clientondersteuning de overeenkomst in redelijkheid niet meer volgens afspraak kan uitvoeren;
  • nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden.
 2. Als Thuis in Clientondersteuning haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit de wet en de overeenkomst.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Thuis in Clientondersteuning direct opeisbaar.
 4. Thuis in Clientondersteuning is niet aansprakelijk voor schade en kosten die ontstaan door opschorting, ontbinding of opzegging.
 5. Als de ontbinding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft Thuis in Clientondersteuning recht op vergoeding van directe en indirecte schade en kosten.
 6. Thuis in Clientondersteuning mag de overeenkomst direct ontbinden als opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en dit de ontbinding rechtvaardigt.
 7. Als de overeenkomst door Thuis in Clientondersteuning wordt opgezegd, zorgt Thuis in Clientondersteuning er voor dat resterende werkzaamheden aan andere personen of organisaties worden overgedragen. Dit gebeurt in overleg met opdrachtgever. Kosten van de overdracht worden in rekening gebracht. Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft Thuis in Clientondersteuning geen verplichting tot overdracht.
 8. Thuis in Clientondersteuning mag de overeenkomst direct opzeggen of annuleren als:
  • opdrachtgever in staat van liquidatie is verklaard;
  • opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd;
  • er beslaglegging plaatsvindt bij opdrachtgever en dit langer duurt dan 3 maanden,
  • er sprake is van schuldsanering bij opdrachtgever;
  • opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.
 9. De vorderingen van Thuis in Clientondersteuning zijn in deze gevallen direct opeisbaar.
 10. Als opdrachtgever de opdracht (gedeeltelijk) annuleert, worden alle gemaakte kosten en gereserveerde arbeidstijd in rekening gebracht.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Thuis in Clientondersteuning hoeft haar verplichtingen niet na te komen als sprake is van overmacht.
 2. Van overmacht is sprake als Thuis in Clientondersteuning gehinderd wordt door voorziene of onvoorziene oorzaken die buiten haar invloedsfeer liggen en die niet aan haar kunnen worden toegerekend maar waardoor Thuis in Clientondersteuning niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit omvat ook werkstakingen bij Thuis in Clientondersteuning en derden.
 3. Thuis in Clientondersteuning kan haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt. Als dit langer is dan 2 maanden mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder de andere partij schadevergoeding te betalen.
 4. Als een deel van het werk al is verricht of nog verricht kan worden en dit deel heeft zelfstandige waarde dan is opdrachtgever verplicht dit deel van het werk te betalen. Thuis in Clientondersteuning stuurt een deelfactuur toe.

Artikel 9 – Betaling en Incasso

 1. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 2. Thuis in Clientondersteuning geeft aan op welke bankrekening de betaling moet plaatsvinden.
 3. Thuis in Clientondersteuning kan facturen sturen voor een deel van de opdracht.
 4. Als opdrachtgever te laat betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever moet dan een rente van 1% per maand betalen. Als de wettelijke rente hoger is, dient de wettelijke rente betaalt te worden. Bij zakelijke opdrachtgevers wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment dat het bedrag betaald is.
 5. Thuis in Clientondersteuning mag bepalen welke kosten met de betaling voldaan worden. Met de betaling worden eerst gemaakte kosten voldaan, dan renten en als laatste de hoofdsom met rente.
 6. Als opdrachtgever de volgorde van betaling verandert, mag Thuis in Clientondersteuning de betaling weigeren. Als opdrachtgever alleen de hoofdsom betaalt maar niet de rente en incassokosten, dan mag Thuis in Clientondersteuning de betaling ook weigeren.
 7. Als opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van de factuur moet hij dit binnen 14 dagen laten weten aan Thuis in Clientondersteuning
 8. Opdrachtgever overlegt met Thuis in Clientondersteuning of hij de factuur bij bezwaar geheel of gedeeltelijk zal betalen. Thuis in Clientondersteuning zal de afgesproken betalingsregeling schriftelijk bevestigen.
 9. Als opdrachtgever te laat betaalt, dan is hij verplicht om naast het factuurbedrag ook de buitengerechtelijke incassokosten te betalen. De factuur dient als voldoende bewijs. Voor particuliere opdrachtgevers geldt dat zij eerst een aanmaning toegestuurd krijgen. In de aanmaning worden de incassokosten vermeld en de gevolgen als er niet betaald wordt. Opdrachtgever is 14 dagen na het sturen van de aanmaning in verzuim. De incassokosten worden berekend naar tarieven zoals die in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk zijn.
 10. Zakelijke opdrachtgevers krijgen geen aanmaning toegestuurd. Zij zijn in verzuim zodra de betalingstermijn verstreken is. Bij hen worden alle werkelijk gemaakte incassokosten in rekening gebracht, ook als deze op redelijke gronden hoger zijn dan gebruikelijk. Eventuele gerechtelijke kosten en executiekosten worden zowel bij particuliere als zakelijke opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdrachtgever moet over de (incasso)kosten wettelijke rente betalen.

Artikel 10 – Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Thuis in Clientondersteuning enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 11 – Informatieverstrekking door opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Thuis in Clientondersteuning.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Thuis in Clientondersteuning de betreffende bescheiden.
 4. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Thuis in Clientondersteuning redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Thuis in Clientondersteuning

 1. Thuis in Clientondersteuning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Thuis in Clientondersteuning aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Thuis in Clientondersteuning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade aan derden.
 4. Onder direct schade wordt verstaan:
  • Kosten voor de vaststelling van oorzaak en omvang van de schade
  • Redelijk kosten die aan Thuis in Clientondersteuning toegerekend kunnen worden en die gemaakt orden om de gebrekkige prestatie van Thuis in Clientondersteuning te herstellen volgens de overeenkomst.
  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, waarbij opdrachtgever moet bewijzen dat deze kosten inderdaad de schade beperkt hebben.
 5. Indien Thuis in Clientondersteuning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 13 – Hoofdelijke aansprakelijkheid gebruiker

 1. Als Thuis in Clientondersteuning een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Thuis in Clientondersteuning verschuldigd zijn.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Thuis in Clientondersteuning voor alle aanspraken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever garandeert Thuis in Clientondersteuning dat informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Op teksten, afbeeldingen en andere werken die voor de uitvoering van de overeenkomst door Thuis in Clientondersteuning zijn gemaakt kunnen rechten van intellectueel eigendom rusten.
 2. Thuis in Clientondersteuning behoudt het eigendomsrecht op werken totdat ze zijn geleverd en betaald.
 3. Thuis in Clientondersteuning verleent bij levering van werken in de zin van de Auteurswet een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. De auteursrechten blijven bij Thuis in Clientondersteuning
 4. Herpublicatie, publicatie in een ander medium of elk ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Thuis in Clientondersteuning. Thuis in Clientondersteuning kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 5. Bij publicatie is naamsvermelding van Thuis in Clientondersteuning verplicht. Thuis in Clientondersteuning kan bepalen dat haar naam niet wordt vermeld. Thuis in Clientondersteuning kan schadevergoeding vorderen als haar naam niet vermeld wordt.
 6. Opdrachtgever moet goedkeuring vragen aan Thuis in Clientondersteuning om geleverde werken ingrijpend te wijzigen. Thuis in Clientondersteuning kan toestemming weigeren en het gebruik van het werk verbieden.
 7. Als opdrachtgever een overheidsinstantie is die het auteursrechtelijk beschermd werk openbaar maakt, moet opdrachtgever een auteursrechtelijk voorbehoud maken zoals bedoeld is in art. 15b van de Auteurswet. De publicatie vindt plaats door en uit naam van de overheid.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Thuis in Clientondersteuning ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Thuis in Clientondersteuning waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Thuis in Clientondersteuning schade kan berokkenen.
 3. Opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van opdrachtgever
  • die door opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 17 – Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Thuis in Clientondersteuning waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Klachten

 1. Opdrachtgever dient een door Thuis in Clientondersteuning geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient opdrachtgever Thuis in Clientondersteuning daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Thuis in Clientondersteuning uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Thuis in Clientondersteuning in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Thuis in Clientondersteuning gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Thuis in Clientondersteuning, deelt opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk mee aan Thuis in Clientondersteuning en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan opdrachtgever een klacht indienen volgens de klachtenprocedure bij BCMB en BMZM.

Artikel 19 – Ingebrekestelling

 1. Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Thuis in Clientondersteuning.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Thuis in Clientondersteuning ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 20 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van Thuis in Clientondersteuning vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Thuis in Clientondersteuning is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Thuis in Clientondersteuning zoveel mogelijk vooraf met opdrachtgever bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 22 – Overgang van rechten

 1. Rechten van opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Thuis in Clientondersteuning.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Thuis in Clientondersteuning bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Thuis in Clientondersteuning partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Thuis in Clientondersteuning is gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Thuis in Clientondersteuning het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Opgesteld op 16 februari 2021

Skip to content